im体育高职专业目录

序号

专业代码

专业名称

专业方向

学制

备注

1

520201

护理

 

3

2016年招生专业

520201

护理

 

五年一贯制

2016年招生专业

2

520101K

临床医学

 

3

2016年招生专业

3

570102K

学前教育

 

3

2016年招生专业

570102K

学前教育

 

五年一贯制

2020年招生专业

4

590401

现代文秘

 

3

2016年招生专业

5

590101

社会工作

 

3

2016年招生专业

6

440301

建筑工程技术

 

3

2016年招生专业

7

550101

艺术设计

青瓷方向

五年一贯制

2016年招生专业

550101

艺术设计

石雕方向

五年一贯制

2016年招生专业

8

530302

大数据与会计

 

3

 

9

570201

商务英语

 

3

 

10

510201

计算机应用技术

 

3

 

11

460103

数控技术

 

3

 

12

510103

应用电子技术

 

3

 

13

530501

国际经济与贸易

 

3

 

14

530605

市场营销

 

3

 

15

530701

电子商务

 

3

 

16

420802

环境工程技术

 

3

 

17

470101

食品生物技术

 

3

 

18

470104

化工生物技术

 

3

 

19

470102

药品生物技术

 

3

 

20

470103

农业生物技术

 

3

 

21

520102K

口腔医学

 

3

 

22

520504

口腔医学技术

 

3

 

(截止时间:2021年9月)


XML 地图